Peoples & Places

HOMAGE TO HUMANITY COMPANION APP
Aliguto, Nashri, Bulluni, Namuma Dassanech, Omorate Village, Southern Omo valley Ethiopia, Jimmy Nelson, 2011 Dassanech, Omorate Village, Southern Omo Ethiopia, Jimmy Nelson, 2011 Dassanech, Omorate Village, Southern Omo, Ethiopia, 2011