Peoples & Places

Langde Shang Miao Village, Kaili, Qiandongnan, Guizhou, China, 2016