Peoples & Places

Akree, Bona, Magid, Locharia, Garo, Gobo, Karo, Korcho village, Omo Valley, Ethiopia, 2011 Akree, Garo, Locharia & Gobo Korcho Village, Omo Valley, Ethiopia, 2011 Olaro, Boja, Gasho & Goba Korcho Village, Omo Valley, Ethiopia, 2011 Arago, Korch Village, Omo Valley, Ethiopia, 2011 Dele & Lale Omo Valley, Ethiopia, 2011 Arago, Karo, Korcho Village, Omo Valley, Ethiopia, 2011